spylje de kommende tiid:

 

In akoestyske foarstelling fol harksankjes út it ferline en it heden. Mei multi-ynstrumintalist Wander van Duin en Josse Postma op gitaar oan har side folget Gerbrich van Dekken de stappen fan harren dy’t foargiene — Dolly Parton, Johnny Cash, Leonard Cohen, Gillian Welch e.o. — wylst sy yn it Frysk en it Ingelsk har eigen gong giet. Swalkjend tusken bekinde en ûnbekinde lieten fan ferneamde en anonyme artysten, siket Gerbrich har paad troch it lân fan Prachtmuzyk, wêr ‘t de tiid like hurd fleant as dat ‘er stilstiet.

 

AGINDA

freed 22 maart 2024   •   20.00 oere
De Nije Skalm, Ljipstrjitte 1, Stiens

Utfiering Trav’lin in the Footsteps.
Mear ynfo en reservearingen
fia de webside fan de Skalm.

tongersdei 4 april 2024   •   20:00 oere
De Pleats, Schoolstraat 82, Burgum

Utfiering Trav’lin in the Footsteps op de
benefyt-jûn foar World Servants Eastermar.
Mear ynfo en kaarten — klik hjirre

snein 14 april 2024   •   15.00 oere
Doopsgezinde Kerk, Bleekstraat 11, Makkum

Utfiering Trav’lin in the Footsteps.

saterdei 29 juny 2024   •   14:00 oere
Mariatsjerke / Alde Wite,  Oude Havenstraat 1, Bûtenpost

Optreden as ûnderdiel fan de Iepening fan it Tsjerkepaad.

saterdei 31 augustus 2024   •   middeis
Strjitfestival Easterbarren, Eastermar

Mear ynfo folget.

snein 10 novimber 2024   •   15.30 oere
Podium Gorter, Raadhuisstraat 27, Balk

Utfiering Trav’lin in the Footsteps.
Mear ynfo en reserfeare? Sjoch op de webside fan Podium Gorter

MEDIA

Video afspelen
Video afspelen

KONTAKT

Stjoer ús in email troch hjir te klikken of skilje 0615 626 180.