spylje de kommende tiid:

 

In akoestyske foarstelling fol harksankjes út it ferline en it heden. Mei multi-ynstrumintalist Wander van Duin en Josse Postma op gitaar oan har side folget Gerbrich van Dekken de stappen fan harren dy’t foargiene — Dolly Parton, Johnny Cash, Leonard Cohen, Gillian Welch e.o. — wylst sy yn it Frysk en it Ingelsk har eigen gong giet. Swalkjend tusken bekinde en ûnbekinde lieten fan ferneamde en anonyme artysten, siket Gerbrich har paad troch it lân fan Prachtmuzyk, wêr ‘t de tiid like hurd fleant as dat ‘er stilstiet.

 

AGINDA

saterdei 29 juny 2024   •   14:00 oere
Mariatsjerke / Alde Wite,  Oude Havenstraat 1, Bûtenpost

Optreden as ûnderdiel fan de Iepening fan it Tsjerkepaad.

saterdei 31 augustus 2024   •   middeis
Strjitfestival Easterbarren, Eastermar

Mear ynfo folget.

saterdei 21 septimber 2024   •   jûns
Skimerjûnfestival, It Damshûs – Nij Beets

Mear ynfo folget.

woansdei 23 oktober 2024   •   jûns
Besletten optreden

snein 10 novimber 2024   •   15.30 oere
Podium Gorter, Raadhuisstraat 27, Balk

Utfiering Trav’lin in the Footsteps.
Mear ynfo en reserfeare? Sjoch op de webside fan Podium Gorter

MEDIA

Video afspelen
Video afspelen

KONTAKT

Stjoer ús in email troch hjir te klikken of skilje 0615 626 180.