spylje de kommende tiid:

 

In akoestyske foarstelling fol harksankjes út it ferline en it heden. Mei multi-ynstrumintalist Wander van Duin en Josse Postma op gitaar oan har side folget Gerbrich van Dekken de stappen fan harren dy’t foargiene — Dolly Parton, Johnny Cash, Leonard Cohen, Gillian Welch e.o. — wylst sy yn it Frysk en it Ingelsk har eigen gong giet. Swalkjend tusken bekinde en ûnbekinde lieten fan ferneamde en anonyme artysten, siket Gerbrich har paad troch it lân fan Prachtmuzyk, wêr ‘t de tiid like hurd fleant as dat ‘er stilstiet.

 

AGINDA

snein 19 novimber 2023   •   15.00 oere
Téater de Koornbeurs, Noord 2, Frjentsjer

Utfiering Trav’lin in the Footsteps.
Meer ynfo en reserfeare? Sjoch op de webside fan de Koornbeurs

saterdei 13 jannewaris 2024   •   tiid folget
De Schierstins, Haadstrjitte 1, Feanwâlden

Utfiering Trav’lin in the Footsteps.
Meer ynfo of reserfeare? Klik hjir

snein 14 april 2024   •   15.00 oere
Doopsgezinde Kerk, Bleekstraat 11, Makkum

Utfiering Trav’lin in the Footsteps.

MEDIA

Video afspelen
Video afspelen

KONTAKT

Stjoer ús in email troch hjir te klikken of skilje 0615 626 180.